Friday, June 05, 2009

本週問題

係咪一定要鍾意個窮到仆街0既先至叫做真心呢?

***
山口県岩国市横山, 吉香公園
佐々木小次郎之像。留意佢奇特0既執刀手勢。

***
I know you're reading, low b!!!! LOL

***
saintvenus' stereo is playing:
Damien Rice - 'The Blower's Daughter'